วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Impact of HierarchyUniqueNameStyle in Reporting Service parameters design

Determines how unique names are generated for hierarchies that are contained within the CubeDimension.

บทความนี้จะกล่าวถึงการ Design CUBE ในส่วนที่เกี่ยวกับ Dimension ซึ่งกระทบต่อการ Desing report
ในการ Desing Cube นั้นจะต้องมี Dimension เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะมี Property ให้ Set มากมาย
แต่ปัญหาที่เคยพบเกี่ยวกับ Property ตัวหนึ่งคือ "HierarchyUniqueNameStyle"
Property ตัวนี้ประกอบด้วย
  • IncludeDimensionName (รวมชื่อ Dimension ใน Hierarchies)
  • ExcludeDimensionName (ไม่รวมชื่อ Dimension ใน Hierarchies)
ปกติแล้ว Default value คือ IncludeDimensionName อยู่แล้ว ซึ่งควรจะเป็นเช่นนั้น
ไม่แนะนำให้ Set เป็น ExcludeDimensionName เพราะจะมีปัญหาตามมาหากต้องการใช้
Front end tool ในการ Browse data
ตัวอย่างปัญหาที่เคยพบเกี่ยวกับ Property ตัวนี้ซึ่งกระทบกับ Report ที่เคย Design ไว้
- Cube ถูก Design ไว้ให้มีบาง Dimension property "HierarchyUniqueNameStyle" มีค่าเป็น ExcludeDimensionName
- การ Design Report มีการสร้าง Parameters ให้ User เลือก โดยมีการอ้างถึง Dimension เช่น Dimension Products (Dimension Products นั้นถูก Set ให้เป็น ExcludeDimensionName )
- มีความต้องการใช้ Front end tool (Analyzer 2007 : Strategy Companion) เชื่อมต่อกับ CUBE แต่เกิดปัญหาว่าไม่สามารถ Browse dimensions ที่มีการ Set property "HierarchyUniqueNameStyle" เป็นแบบ ExcludeDimensionName ได้
- เมื่อแก้ไข Cube property "HierarchyUniqueNameStyle" ให้เป็น IncludeDimensionName ปรากฎว่า Report ที่เคย Design ไว้นั้นทำงานผิดพลาดทั้งหมด กล่าวคือ Parameter ที่เคยอ้างถึง Dimension ที่เคยเป็น ExcludeDimensionName จะไม่แสดงข้อมูล
นอกจากนั้นความแตกต่างของ Property นี้จะเห็นได้จากตอนที่เขียน MDX Query
หาก Drag & Drop dimension attribue ลงใน Query plane text ตามตัวอย่าง

1 Cube Dimension property --> IncludeDimensionName
[Dim_Product].[Category].[Category]
2 Cube Dimension property --> ExcludeDimensionName
[Category].[Category]
How to set "HierarchyUniqueNameStyle" in cube designer
-Open cube structure
-Select dimension to set property
-Property appear in property pallet.

figure1 : HierarchyUniqueNameStyle in Cube Designer

MDX Query : Improve performance via "NonEmptyCrossjoin"

Returns a set that contains the cross product of one or more sets, excluding empty tuples and tuples without associated fact table data.

ค่าที่ได้จากการใช้ function นี้จะเป็นค่าที่ไม่รวมค่าว่างจากการ Cross join dimension
ซึ่งจะทำให้ QueryPerformance ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ตัวอย่างจาก Adventure Works (OLAP)

Example 1 เป็นการทำ Dimension Cross ปกติ (Dimensions Crossjoin )

SELECT [Measures].[Order Count] ON COLUMNS,
CROSSJOIN([Sales Territory].[Sales Territory Country].[Sales Territory Country].ALLMEMBERS ,[Product].[Category].[Category].ALLMEMBERS)
ON ROWS
FROM [Adventure Works]Figure 1 : Result for crossjoin


Example 2 เป็นการทำ NonEmptyCrossjoin Dimension

SELECT [Measures].[Order Count] ON COLUMNS,
NONEMPTYCROSSJOIN([Sales Territory].[Sales Territory Country].[Sales Territory Country].ALLMEMBERS ,[Product].[Category].[Category].ALLMEMBERS)
ON ROWS
FROM [Adventure Works]Figure 2 : Result for NonEmptyCrossjoin

จากตัวอย่าง คือการ Query ข้อมูลการ Order สินค้า ตามประเทศ และตามประเภทสินค้า
จะเห็นได้ว่าใน Query แรกจะมีค่า Null ออกมาด้วย (ในกรอบสีแดง)
ซึ่งหมายความว่าใน Australia ไม่มีการสั่งสินค้าประเภท Motocycle นั่นเอง
เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่สองที่จะไม่มีค่า Null ออกมา