วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

SQL Server , Generate scripts for INDEXS, Primary key

http://sqlsrvscrpt.codeplex.com/wikipage?title=DBScript%20Utility&referringTitle=Home&ProjectName=sqlsrvscrpt

Good tool for this case

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Window 64 bit & Microsoft Visual studio , Connect to Oracle problem

Just run
start /B "C:\Progra~2\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE" "C:\Progra~2\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\devenv.exe"


Ref 1. http://www.sqlserverdba.co.cc/2008/12/error-in-initializing-provider-ora.html
Ref 2. http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic330866-150-2.aspx

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

How to drop all tables in SQL Server

Choose database you want to drop all table
and just run this script

  EXEC sp_MSforeachtable @command1 = "DROP TABLE ?"

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

MDX export Result in Excel 2007

How to fetching result from MDX Command to Excel , MDX Export to Excel
วิธีการรัน MDX Query ผ่าน Excel โดยใช้ odc connection


มีหลายครั้งที่เราต้องการข้อมูลจากการ Execute MDX Query ผ่าน Microsoft SQL Server Management Studio แล้วต้องการ copy ข้อมูลนั้นไปยัง Excel แต่ในบางกรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมาก ทำให้ไม่สามารถ Copy ออกมาไ้ด้  จึงได้ลอง Search หาวิธีจนพบว่าสามารถแก้ไข MDX Query ที่อยู่ใน odc File ที่ Excel generate ขึ้นมาได้ ทำให้สามารถ Execute MDX ที่ต้องการผ่าน Excel ได้เลย

C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Data Sources\xxxx.odc

ขั้นตอนการ Setting
1  Add new connection ที่ connect ไปยัง OLAP CUBE ที่ต้องการ (ไฟล์นามสกุล odc)
2  เปิดไฟล์ connection ที่ได้ เพื่อแก้ไข Script  ดังนี้

จากเดิม
   <odc:CommandType>Cube</odc:CommandType>
   <odc:CommandText>Cube_TXNs</odc:CommandText>

แก้ไขเป็นดังนี้  
   <odc:CommandType>MDX</odc:CommandType>
   <odc:CommandText>Your MDX Query to be execute </odc:CommandText>
   


ทำการ Save file
ใน MDX Query นี้ห้ามมีการเว้นบรรทัด และเครื่องหมาย comment ใดๆทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นตอน execute จะ error


3 เปิด excel ขึ้นมาเพื่อกำการ execute script โดยเลือกที่เมนู
   Data --> Existing connection
   เลือกไฟล์ connection ที่เราต้องการ จะมี popup เพื่อให้เืลือกรูปแบบ และ Destination ของขอ้มูลที่จะวางลงไป  ตอบ OK ได้เลย   แล้วรอผลจากการ Execute ได้เรยครับ