แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SQL Server 2005 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SQL Server 2005 แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

How to show index create date in SQL Server

SELECT name,stats_date(object_id,index_id) as Create_date
From sys.indexes

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

Error Restore database in sql server 2005 Express

RestoreContainer::ValidateTargetForCreation
ในกรณีที่เคยเจอว่าไม่สามารถ Restore database ที่ Backup จากเครื่องอื่นลงเครื่องเราได้
ให้ลอง Check ใน Configuration manager ดังนี้
- Open SQL Server configuration manager
- Choose SQL Server 2005 service
- Right click on your sql server instant and select properties
- On logon tab --> Select "build in account"
- Select "Local System" from drop down list

Site Ref : http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/sqldatabaseengine/thread/7b259f06-e1e2-47f5-8303-77775ee80400