แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SQL Server shrink file แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SQL Server shrink file แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Shrink tempdb via command.

use tempdb
   go

   dbcc shrinkfile (tempdev, 10)
   go
   -- this command shrinks the primary data file

   dbcc shrinkfile (templog, 10)
   go
   -- this command shrinks the log file, look at the last paragraph.


sp_helpdb tempdb


sp_spaceused