วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

Reporting Service (SSRS) , Date format problem in parameter

ปัญหาเรื่องรูปแบบวันที่ใน Parameter ของ Reporting service
จากปัญหาที่พบในเครื่องของ User คือ รูปแบบของวันที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ใน Report
เช่นใน Report กำหนดเป็น mm/dd/yyyy แต่เครื่อง User เป็นแบบ dd/mm/yyyy ทำให้รายงานเกิด Error
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการ Setting ค่าใน Internet Options ครับให้ดูตามรูปตัวอย่าง


เลือก วันที่จาก Calendar

ค่าที่ได้จากการเลือกวันที่


หากมีการจัดลำดับให้ ภาษาไทยอยู่ก่อน Englishจะได้รูปแบบวันที่ที่เปลี่ยนไปตามนี้ จะเห็นว่าจาก 4/28/2010 จะกลายเป็น 28/4/2010

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

MDX Query : Getdate()

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้งาน Function Getdate() ใน MDX Query
ปกติหากจะหาวันที่ปัจจุบันใน SQL Server จะใช้ Function Getdate() และจัด Format ตามต้องการ
เช่น  SELECT Convert(char(8),Getdate(),112)
แต่หากเป็นใน MDX Quey แล้ว จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยโดยใช้ Function NOW() แทนครับ
ดูตามตัวอย่าง และนำไปประยุกต์ใช้เอาตามชอบใจ


WITH
MEMBER [Measures].[CurYear] as -- Current Year (Full)
Format(NOW(), "yyyy" )
MEMBER [Measures].[CurYearShot] as -- Current Year (With 2 digits)
Format(NOW(), "yy" )
MEMBER [Measures].[CurMonthFull] as -- Current Month (Full)
Format(NOW(),"MMMM")
MEMBER [Measures].[CurMonthNum] as -- Current Month (With 2 digits)
Format(NOW(),"MM")
MEMBER [Measures].[CurDateNum] as -- Current Date (With 2 digits)
Format(NOW(),"dd")
MEMBER [Measures].[CurDateFull] as -- Current Date
Format(NOW(),"d")
MEMBER [Measures].[CurDateFullFormat] as -- Current Date (With custom format)
Format(NOW(),"dd/MM/yyyy")
MEMBER [Measures].[PrvYear] as -- Previous Year
Format(DATEADD("yyyy",-1,NOW()),"yyyy")
MEMBER [Measures].[NxtYear] as -- Next Year
Format(DATEADD("yyyy",1,NOW()),"yyyy")
MEMBER [Measures].[PrvMonth] as -- Previous Month
Format(DATEADD("m",-1,NOW()),"MMMM")
MEMBER [Measures].[NxtMonth] as -- Next Month
Format(DATEADD("m",1,NOW()),"MMMM")
MEMBER [Measures].[PrvDate] as -- Previous Day
Format(DATEADD("d",-1,NOW()),"dd")
MEMBER [Measures].[NxtDate] as -- Next Day
Format(DATEADD("d",1,NOW()),"dd")
MEMBER [Measures].[YearDiff] as -- Difference between 2 years
DATEDIFF("yyyy",DATEADD("yyyy",-1,NOW()),DATEADD("yyyy",3,NOW()))
MEMBER [Measures].[ConvertStrToDate] as -- Convert String to Date
Cdate("1/28/2010")
select {[Measures].[CurYear],[Measures].[CurYearShot],[Measures].[CurMonthFull],[Measures].[CurMonthNum],
[Measures].[CurDateNum],[Measures].[CurDateFull],[Measures].[CurDateFullFormat],
[Measures].[PrvYear],[Measures].[NxtYear],[Measures].[PrvMonth],[Measures].[NxtMonth],
[Measures].[PrvDate],[Measures].[NxtDate], [Measures].[YearDiff],
[Measures].[ConvertStrToDate]} ON 0
FROM [Adventure Works]

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

Process OLAP dimensions error , "File system error: A FileStore error from WriteFile occurred. Physical file"

Error issued because "PROCESS UPDATE" large dimensions.
-------------------------------------------------------------
Event Type: Error
Event Source: SQLISPackage
Event Category: None
Event ID: 12550
Date: 4/18/2010
Time: 10:06:35 PM
User: OLAP-SERVER\SQLService
Computer: OLAP-SERVER
Description:
Event Name: OnError
Message: File system error: A FileStore error from WriteFile occurred. Physical file: \\?\E:\ Projects\OLAP\Data\olap_tsc301.0.db\Dim Card.14.dim\77.Dim Card.bsstore. Logical file: . .

Operator: MyServer\SQLService
Source Name: Process OLAP_TSC301 DIM
Source ID: {2cf2f9b3-07fb-490a-abca-eb7cf83c1c2b}
Execution ID: {D0810E33-4776-4B32-A15E-107267F343C4}
Start Time: 4/18/2010 10:06:35 PM
End Time: 4/18/2010 10:06:35 PM
Data Code: -1056833471
--------------------------------------------------------------------------
It happen when your dimension file is growth over 4GB.
And you choose PROCESS UPDATE method to process dimensions.
I have errors issued  and found on google search ,
to solve problem is FULL Process Cube for a moment. And I don't have a permanent solution to fix this problem.

I had this problem many times, until I found a totally unrelated article pertaining to a 4 GB limitation for the .asstore file in MOLAP dimensions. I talked to Microsoft, and they investigated and found that the limitation does exist. If it happens again, I would suggest browsing the data folder where the database exists and opening the failing dimension folder. If you see that the dimension file with a .asstore extension, or any other one that is over 4 GB, you have found your problem. There is nothing short of doing a full process on the dimension (which the Microsoft guy suggested, and I had to yell at him (in a nice way)) when it hits the limit. If you MUST Process Update and you cannot use ProcessAdd on your dimension, I would suggest breaking the dimension in a linear fashion into several dimensions (column by column), or finding a new way to build the dimension where it will not grow exponentially. A Process Update appends string data to the file, and that is why it gets so large. I would also suggest taking a look at the AS dimension and see if there are any character columns you can cut down in size.
Ref site. http://geekswithblogs.net/darrengosbell/archive/2007/04/29/SSAS-ProcessUpdate---Too-much-of-a-good-thing.aspx

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

Faulting application excel.exe, version 12.0.6425.1000, stamp 49d64dd6, faulting module msvcrt.dll

Faulting application excel.exe, version 12.0.6425.1000, stamp 49d64dd6, faulting module msvcrt.dll
Excel 2007 crash.

Just run regedit and goto

HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins
then set a BtOfficeAddin.BtOfficeIntegration.1 LoadBehaviour to 0.

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

MDX Query : Select Except members

MDX Query syntax for "NOT IN" or "Except" condition
มีทริ๊กเล็ก เกี่ยวกับการใช้ MDX ในการ Selelect ข้อมูลให้ได้ตามต้องการ  ในที่นี้หากเทียบกับใน SQL
แล้วก็คือการใช้ IN หรือ NOT IN นั่นเอง 
ตัวอย่าง MDX สำหรับ Condition NOT IN : Using AdventureWork

---------------Normal condition -------------------
ตัวอย่าง Query สำหรับการเรียกดูยอดขายของสินค้าทุกประเภท

SELECT [Measures].[Sales Amount] on 0,
[Product].[Category].[Category] ON 1
FROM [Adventure Works]


Result

              Sales Amount

Accessories   $1,272,057.89
Bikes         $94,620,526.21
Clothing      $2,117,613.45
Components    $11,799,076.66

-------- EXCEPT or NOT IN condition  ---------

SELECT [Measures].[Sales Amount] on 0,
-{[Product].[Category].&[1],[Product].[Category].&[4]} on 1
FROM [Adventure Works]

Result
             Sales Amount
Clothing     $2,117,613.45
Components   $11,799,076.66

จากตัวอย่างจะเห็นว่าผลลัพธ์เหลือแค่ 2 rows คือ  Clothing และ Component
Categories ที่หายไปคือ Accessories และ Bikes ซึ่งเกิดจากการที่เราได้ใส่ Except / Not in
เข้าไปใน Query  นั่นเอง ซึ่งรูปแบบคือ   -{member set}