วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Migrate SSIS 2005 to SSIS 2014 via Visual Studio 2013

SSIS Package can be upgrade by VS 2013 in vizard .

In case of package store password , you can set password to all package by select all package you want and type password in a box and apply to all.ORACLE Connect 
There are many concern about connect oracle.

Software require (Oracle)
   Oracle_win32_11gR2_client   --> For dev environment
   Oracle_win64_11gR2_client    --> For Server
   If you want to use SQL Developer you need to install Java (32bit)
   Download Java : jdk-7u71-windows-i586
*** IMPORTANT --  (Installation Type: Administrator)

NLS_LANG
should be AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252
In my case NLS_LANG has set default to THAI_THAILAND.TH8TISASCII  that's not working!


SSDT (SQL Server Data Tools) 
In SQL Server 2005,2008,2008R2 we know the Business Intelligence Solution .
Since SQL Server 2012 Microsoft has change the way to design solution to be SSDT
Download SSDThttp://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42313


------------------- Latest Update ---------------------

Package update
-- 2005 -->2014 ต้องใส่รหัสผ่านตอน Update
--Data source sql server เปลี่ยน type จาก     Native OLE DB เป็น SQL Server Native Client 11.0
--Require ORACLE Client ขอโน๊ตมาลง
  ตอน install ให้เลือก custom เพื่อเลือก sql plus และ Connection manager / Net client
--Not success , Stuck at 80%

******ลง แบบ Admin จะได้จบๆเรื่อง


Oracle Base --> C:\Oracle\Home

Software Location --> C:\Oracle\Home\product\11.2.0\client_1


-- Path variable value --
C:\Oracle\bin;C:\Oracle;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOTxxx

วิธีจัดการ Warning - Error ตอน Install Oracle Client
http://dba.stackexchange.com/questions/50867/environment-varible-path-exceeding-recommended-length-solution
คือเปิด system variable -- Path -- ลบให้เหลือสั้นๆ กด OK จากนั้น Start install ใหม่ ทำเสร็จ Set ให้เหมือนเดิม


--Path value หลังจาก Install เสร็จ
C:\Oracle\Home\product\11.2.0\client\bin;C:\Oracle;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine xxxx

C:\Oracle\Home\product\11.2.0\client\bin;C:\Oracle;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOTxxx

-- ลง 32 Bit เสร็จแล้วสามารถใช้งานได้ โดยเลือก
 Native OLE DB\Oracle Provider for OLE DB


-- ขั้นตอนการแก้ SSIS Package

Souce (Oracle) --> Change defaultCodePage -->TRUE
Data Type --> Unicode string[DT_WSTR]


-- การ Create database เพื่อทดสอบ มีerror
CREATE FILE encountered operating system error 5(Access is denied.) while attempting to open or create the physical file
ให้ Set permission ให้ everyon สามารถ write
-- ต้องแก้ Compat ให้ >=100 , 90 ไม่ผ่าน
SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100---------- NLS LANG ตอน Design package มีส่วนสำคัญ ต้อง set เป็น AMERICAN ถ้าเป็น THAI --> Error
THAI_THAILAND.TH8TISASCII
AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252--------- SCRIPT TASK
Need to install VSTA Microsoft (Visual Studio Tools for Applications 2012 SDK)
-->Set default language of Script task
   Tool->Option->Business Intelligence Designer->Integration Service
      -->Chage Script langage to VB-------- Excel source
Need to install  (x86 on designer Machine)
AccessDatabaseEngine_x86-NeedtoInstall.exe
---- CARD Reward Balance ที่มีปัญหา
  --->Script shoud chage to Merge instead of Inset if not exist