วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

How to show index create date in SQL Server

SELECT name,stats_date(object_id,index_id) as Create_date
From sys.indexes