แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SSRS Deploy timeout แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SSRS Deploy timeout แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

Reporting Service, Deploy the operation has timeout

- Run Regedit
- Open  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters
- Add new DWORD Value
- Naming -->MaxRequestBytes 
- Input --> 5242880  for value  set it to a value of 5242880 (5MB). (This number can be
raised or lowered).
- Restart server (best advise)
 or restart SSRS Service and go to cmd prompt run "net stop http" then "net start http".

Ref site : http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/sqlreportingservices/thread/0130046d-9313-483c-b7b8-90d915f1c048