แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ tempdb แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ tempdb แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

Move tempdb in SQL Server

USE tempdb
GO
EXEC sp_helpfile
GOUSE master
GO
ALTER DATABASE tempdb
    MODIFY FILE (NAME = tempdev, FILENAME = 'D:\SQL Databases\tempdb.mdf')
GO
ALTER DATABASE tempdb
    MODIFY FILE (NAME = templog, FILENAME = 'D:\SQL Databases\templog.ldf')
GO