วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

SQL Server view table size,index size

How to view Table size , index size
View/show rows in table with out select


Use  "sp_spaceused"

Example 

Use myDB
GO
sp_spaceused "trans"
GO
How to view database information in SQL Server
Use master
GO
sp_helpdb "db_name"
GO


The result will seperate in 2 section
Section 1 : about overall database info , total size , status etc..
Section 2 : about data and log file , location , size etc..

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

SQL Server database collation

ความแตกต่างของ Database Collation
Thai_CI_AI คือ Language ภาษาไทย
   CI = Case Insensitive 
   AI = Accent Insensitive

ต่างกับ Thai_CI_AS คือ
AS = Accent Sensitive

แนะนำใช้ Thai_CI_AI  เพราะ Thai_CI_AS จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยเรื่องของตัวการันต์
เช่นหากเราเขียน QUERY

SELECT * FROM customer WHERE Name LIKE 'พิมพ%'

หาก Collation เป็น Thai_CI_AS   คนที่ชื่อ พิมพ์ใจ จะไม่ออกมาตามที่ควรจะเป็นครับ
นอกจากนั้นแล้ว Column ใน Table ก็มี Collation ของตัวเองอีกด้วย
ดังนั้นตอน Install Server หรือ Create Database ควรต้องระวังเรื่องนี้ด้วยครับ