แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Windows 64 bit แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Windows 64 bit แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Window 64 bit & Microsoft Visual studio , Connect to Oracle problem

Just run
start /B "C:\Progra~2\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE" "C:\Progra~2\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\devenv.exe"


Ref 1. http://www.sqlserverdba.co.cc/2008/12/error-in-initializing-provider-ora.html
Ref 2. http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic330866-150-2.aspx