แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Shrink Database mornitoring แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Shrink Database mornitoring แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

How to monitoring Shrink Database / File in SQL Server

วิธีการ Mornitoring percentage ของการ Shrink database หรือการ Shrink file ใน SQL Server


select  T.text, R.Status, R.Command, DatabaseName = db_name(R.database_id)
                , R.cpu_time, R.total_elapsed_time, R.percent_complete
from    sys.dm_exec_requests R
                cross apply sys.dm_exec_sql_text(R.sql_handle) T