แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ OLAP Cube Design แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ OLAP Cube Design แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Impact of HierarchyUniqueNameStyle in Reporting Service parameters design

Determines how unique names are generated for hierarchies that are contained within the CubeDimension.

บทความนี้จะกล่าวถึงการ Design CUBE ในส่วนที่เกี่ยวกับ Dimension ซึ่งกระทบต่อการ Desing report
ในการ Desing Cube นั้นจะต้องมี Dimension เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะมี Property ให้ Set มากมาย
แต่ปัญหาที่เคยพบเกี่ยวกับ Property ตัวหนึ่งคือ "HierarchyUniqueNameStyle"
Property ตัวนี้ประกอบด้วย
  • IncludeDimensionName (รวมชื่อ Dimension ใน Hierarchies)
  • ExcludeDimensionName (ไม่รวมชื่อ Dimension ใน Hierarchies)
ปกติแล้ว Default value คือ IncludeDimensionName อยู่แล้ว ซึ่งควรจะเป็นเช่นนั้น
ไม่แนะนำให้ Set เป็น ExcludeDimensionName เพราะจะมีปัญหาตามมาหากต้องการใช้
Front end tool ในการ Browse data
ตัวอย่างปัญหาที่เคยพบเกี่ยวกับ Property ตัวนี้ซึ่งกระทบกับ Report ที่เคย Design ไว้
- Cube ถูก Design ไว้ให้มีบาง Dimension property "HierarchyUniqueNameStyle" มีค่าเป็น ExcludeDimensionName
- การ Design Report มีการสร้าง Parameters ให้ User เลือก โดยมีการอ้างถึง Dimension เช่น Dimension Products (Dimension Products นั้นถูก Set ให้เป็น ExcludeDimensionName )
- มีความต้องการใช้ Front end tool (Analyzer 2007 : Strategy Companion) เชื่อมต่อกับ CUBE แต่เกิดปัญหาว่าไม่สามารถ Browse dimensions ที่มีการ Set property "HierarchyUniqueNameStyle" เป็นแบบ ExcludeDimensionName ได้
- เมื่อแก้ไข Cube property "HierarchyUniqueNameStyle" ให้เป็น IncludeDimensionName ปรากฎว่า Report ที่เคย Design ไว้นั้นทำงานผิดพลาดทั้งหมด กล่าวคือ Parameter ที่เคยอ้างถึง Dimension ที่เคยเป็น ExcludeDimensionName จะไม่แสดงข้อมูล
นอกจากนั้นความแตกต่างของ Property นี้จะเห็นได้จากตอนที่เขียน MDX Query
หาก Drag & Drop dimension attribue ลงใน Query plane text ตามตัวอย่าง

1 Cube Dimension property --> IncludeDimensionName
[Dim_Product].[Category].[Category]
2 Cube Dimension property --> ExcludeDimensionName
[Category].[Category]
How to set "HierarchyUniqueNameStyle" in cube designer
-Open cube structure
-Select dimension to set property
-Property appear in property pallet.

figure1 : HierarchyUniqueNameStyle in Cube Designer