แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตรวจสอบ Version sql server แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตรวจสอบ Version sql server แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

How to identify your SQL Server version and edition

วิธี ตรวจสอบ SQL Server Version
How to identify your SQL Server version and edition
------------------------------------------------------
ใช้ Query นี้ในการตรวจสอบได้เลยครับ

SELECT SERVERPROPERTY('productversion') as Version, SERVERPROPERTY ('productlevel') as ServicePack, SERVERPROPERTY ('edition') as ServerEdition


ตัวอย่าง
2005.90.1399 SQL Server 2005 RTM
2005.90.2047 SQL Server 2005 Service Pack 1
2005.90.3042 SQL Server 2005 Service Pack 2
2005.90.4035 SQL Server 2005 Service Pack 3

2008R2 10.50.4000.0 Service Pack2
2008    10.0.1600.22    RTM    Enterprise Edition (64-bit)
2008    10.0.2531.0      Service Pack1


The standard product version format for SQL Server is MM.nn.bbbb.rr where each segment is defined as:
MM - Major version
nn - Minor version
bbbb - Build number
rr - Build revision number