แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Population sampling แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Population sampling แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

Tracking dimensions member in specify time periods with filter function (MDX QUERY)

Tracking dimensions member in specify time periods with filter function(MDX Query)
- MDX ,Population sampling data
-

ตัวอย่างของการ Tracking ข้อมูลจาก Dimension Members
ในกรณีนี้คือการหาว่าสินค้าที่เคยขายได้ในเดือน January 2003
ยังคงขายได้ในเดือนถัดไป มีตัวเลขเป็นเท่าไร


Example data : AdventureWork
----------------------------------------------------------------------
WITH
SET [SellingProducts] as
Filter (
[Product].[Product].[Product].MEMBERS
,([Date].[Calendar].[Month].&[2003]&[1] /* January 2003*/
, [Measures].[Sales Amount]) >=1500
)


SELECT
{ [Measures].[Sales Amount]} ON Columns
,
NON EMPTY
[Product].[Category].[Category] *
[SellingProducts] *
{
[Date].[Calendar].[Month].&[2003]&[1], /* January 2003*/
[Date].[Calendar].[Month].&[2003]&[2], /* February 2003*/
[Date].[Calendar].[Month].&[2003]&[3] /* March 2003*/
} ON Rows
FROM [Adventure Works]

-------------------------------------------

MDX Description (คำอธิบาย MDX Query)
1. Create set of members for exampling. In this case I want to track which products has sold in January 2003
    and sales amount  is >= 80,000 US.
    -สร้าง Member set ที่ต้องการ Track ขึ้นมา โดยส่วนนี้ใช้ Filter ในการกรองข้อมูลที่ต้องการคื
     หาสินค้าที่ขายได้ตั้งแต่ 80,000 US ขึ้นไปในเดือน January 2003
2. Use defined member set in select section.

---------------- Result -------------------

Bikes Mountain-200 Silver, 38 January 2003 $106,885.25
Bikes Mountain-200 Silver, 38 February 2003 $127,185.17
Bikes Mountain-200 Silver, 38 March 2003 $116,828.07
Bikes Mountain-200 Silver, 42 January 2003 $85,451.03
Bikes Mountain-200 Silver, 42 February 2003 $125,528.03
Bikes Mountain-200 Silver, 42 March 2003 $91,556.75
Bikes Mountain-200 Silver, 46 January 2003 $83,271.07
Bikes Mountain-200 Silver, 46 February 2003 $131,328.01
Bikes Mountain-200 Silver, 46 March 2003 $120,970.91
Bikes Mountain-200 Black, 38 January 2003 $98,356.71
Bikes Mountain-200 Black, 38 February 2003 $180,320.64
Bikes Mountain-200 Black, 38 March 2003 $128,273.55
Bikes Mountain-200 Black, 42 January 2003 $106,962.92
Bikes Mountain-200 Black, 42 February 2003 $158,707.57
Bikes Mountain-200 Black, 42 March 2003 $100,815.63
Bikes Mountain-200 Black, 46 January 2003 $94,668.34
Bikes Mountain-200 Black, 46 February 2003 $135,650.30
Bikes Mountain-200 Black, 46 March 2003 $101,225.45
Bikes Road-250 Red, 44 January 2003 $84,539.91
Bikes Road-250 Red, 44 February 2003 $135,850.26
Bikes Road-250 Red, 44 March 2003 $111,416.76
Bikes Road-250 Red, 48 January 2003 $85,028.58
Bikes Road-250 Red, 48 February 2003 $152,465.04
Bikes Road-250 Red, 48 March 2003 $64,015.77
------------------------------------------------------------