วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Reporting service 2005 , Matrix , Table visibility expression BUG

Reporting service 2005 , Matrix and Table visibility hidden expression  BUG
Issue when design report that contain more than one template (matrix / table)

Example , I create a report that can use only one MDX Query set to generate multiple style of matrix view.
Then i decide to build template parameter  and let user choose what they want to view.
And i set the hidden property (under visibility of matrix) to show or hidden when user selected a template.
Expression : = IIF(template_id=1,FALSE,TRUE)   <------ That's mean user have selected the 1st template.
And this matrix will be show. It' seem to be alright when viewing from web browser .
But when export to excel file , +/- symbol is gone! , Toggle is not working!!! - -"


Why this happen to a basic logic ? I have tested so many case but no luck.And I'm not found solutions to solve this issue yet.


This error not found on SSRS 2008  Y_Y.

Shrink tempdb via command.

use tempdb
   go

   dbcc shrinkfile (tempdev, 10)
   go
   -- this command shrinks the primary data file

   dbcc shrinkfile (templog, 10)
   go
   -- this command shrinks the log file, look at the last paragraph.


sp_helpdb tempdb


sp_spaceused

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Assign multiple values in multiselection parameter in reporting service

เคยพบปัญหาที่ไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้ในเรื่องของการดูรายการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงลงไป
ตามที่ระบุ เนื่องจากมีรายการเป็นจำนวนมาก  จากเดิมที่มีการสร้าง Parameter ที่เป็นแบบ Multi-Selection 
เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้แล้ว 

ตัวอย่างเช่น Dimension ที่เป็นสาขาร้านค้าหลายพันสาขา
แต่ผู้ใช้ต้องการระบุร้านค้าประมาณ 700 สาขา กรณีนี้หากไม่ใช้ Adhoc Query  ในการจัดการแล้ว
การที่ผู้ใช้จะมานั่งคลิ๊กเลือกร้านค้าทั้งหมดที่ต้องการในการรันรายงานเพียงครั้งเดียวนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย อีกทั้งยังอาจจะเกิดความผิดพลาดในการเลือกข้อมูลได้อีก ดังนั้นจึงได้หาวิธีการเพื่อแก้ปัญหานี้ขึ้น

และได้พบวิธีการคือ ทำการ Generate Member Unique ID ของ Dimension ที่ต้องการมาเป็น Text 
และเพิ่ม String Parameter ในรายงานขึ้นมา 1 ตัวเพื่อรองรับ Member ID ที่ได้ทำการ Generate มาแล้ว
เพื่อนำไป Assign ต่อยัง Multilection parameter ที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยเขียน Expression ที่ Default value ของ Parameter ที่ต้องการให้ถูก Assign ค่า

ตัวอย่าง Expression คือ =SPLIT(Parameters!para_MID_Manual.Value,",")
และ MID ที่ Generate text ได้คือ
[MID].&[100024],[MID].&[100045],[MID].&[100074]

จากตัวอย่างยกมาเพียงแค่ 3 Members เท่านั้น
เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดกระบวนการทำงานที่ยุกยากซับซ้อนของผู้ใช้งานได้แล้วครับ

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Good article for Semi-Addtive measures in SQL Server (OLAP - SSAS)

http://www.databasejournal.com/features/mssql/article.php/3445761/Introduction-to-MSSQL-Server-2000-Analysis-Services-Semi-Additive-Measures-and-Periodic-Balances.htm

http://blogical.se/blogs/jahlen/archive/2009/09/16/unleashing-the-power-of-sql-server-enterprise-edition-part-1.aspx

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

How to monitoring Shrink Database / File in SQL Server

วิธีการ Mornitoring percentage ของการ Shrink database หรือการ Shrink file ใน SQL Server


select  T.text, R.Status, R.Command, DatabaseName = db_name(R.database_id)
                , R.cpu_time, R.total_elapsed_time, R.percent_complete
from    sys.dm_exec_requests R
                cross apply sys.dm_exec_sql_text(R.sql_handle) T