แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Monitoring OLAP แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Monitoring OLAP แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

SSAS Debuging via FlightRecorder

ตั้งแต่ Analysis Service 2005 ขึ้นไปมี feature ที่สามารถ Tracking การทำงานของของ OLAP
มีชื่อว่า FilghtRecorder ปกติแล้ว Service นี้จะ Start โดยอัตโนมัติ หาก Service นี้ไม่ Start
อาจเกิดจากการ Set properties ของ Server ที่ Disable ไว้
สามารถตรวจสอบได้ที่
  • Analysis Server Properties --> Log \ FlightRecord\Enabled
  • Change value to "ture"

ขั้นตอนการเปิด Setup เพื่อให้ FlightRecorder ทำงาน

  1. Open file --> C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\bin\flightrecordertracedef.xml เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Template ให้ตรงตามต้องการ โดยใช้ Text editor เตรียมไว้
  2. สร้าง Trace template ใหม่โดยใช้ SQL Server Profiler แล้วเลือก Event ที่ต้องการ track
  3. Save file ที่ได้ แล้วใช้ Text editor เปิดไฟล์เพื่อ Copy code ในส่วนของ Event ที่ต้องการ ()
  4. Paste code ที่ Copy มาในข้อ 3 แทนที่ของส่วน Event ในไฟล์ flightrecordertracedef.xml และ Save file
  5. ทำการ Restart SSAS
  6. ไฟล์ Log ที่ได้คือ
  • FlightRecorderBack.trc เป็น History ไฟล์
  • FlightRecorderCurrent.trc เป็น Currently ไฟล์

ใช้ SQL Server Profiler ในการ View trace file

Site Reference http://patrice-truong.spaces.live.com/blog/cns!62BC7696F42B5!181.entry?ccr=1978