วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

SSIS Checkpoint File Object Type issue with complex data types

What the BUG????

SSIS  2014 , Visual Studio 2013 Update 4

ปัญหาของ Checkpoint file ที่ set ใน Package กรณีมี varible ประเภท Object ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งยังหาสาเหตุไม่เจอ

PackageA : มีกระบวนการทำงานซึ่งมีการ Execute SQL Task เก็บ Result set ไว้ในตัวแปรประเภท OBJECT แล้วนำไป Fetch ใน For each loop container ซึ่งก็ทำงานได้ดี โดยมี Fetch data ถึง 2 รอบ

ซึ่งทำงานได้ปกติ

แต่เมื่อมีการ Add new task ขึ้นมาก่อนหน้า แล้วทำการ Execute SQL & Fetch data กลับไม่สามารถ Fetch data ออกมาได้ ทำอย่างไรก็จะได้ค่า 0 record จากการ fetch

ทดสอบแก้ปัญหาหมดทุกอย่าง จนมาเจอว่าเมื่อลองปิดการใช้งาน Checkpoint file ปรากฏว่าสามารถ Fetch data ออกมาได้อย่างถูกต้อง


ปวดหัว! WTF

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

MDX Query : Query dimension member only

Some time you may want to check or validate dimension members only.
You don't need to process cube.

The syntax is very simple

SELECT {} ON 0,
{[Dim_Customer].[Customer_ID].Members } ON 1
FROM [$Dim_Customer]


Compare to Cube

FROM [Cube_Name] ---> Change cube name format to FROM [$Dim_Name]

"$" Using dollar sign for dimension name