แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SQL Server แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SQL Server แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

SQL Service Net commandStart and stop batchfile services via a batchfile

Case
Constantly running all Microsoft SQL Services on your development desktop/laptop could be a little too much.Especially when you're not developing, but starting and stopping via the control panel is tiresome...

Solution
You can stop/start a service via the command (or even better, put it in a batchfile):
Syntax
   NET START [service]
   NET STOP [service]
   NET PAUSE [service]
   NET CONTINUE [service] 
  
Key
  service : The service name as shown in Control Panel, Services

Apparently it does not matter whether you use the Service name or the Display name.  

Start batchfile SQL 2005:
@ECHO OFF
NET START "SQL Server (MSSQLSERVER)"
NET START "SQL Server Agent (MSSQLSERVER)"
NET START "SQL Server Integration Services"
NET START "SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER)"
NET START "SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)"

Stop batchfile SQL 2005:
@ECHO OFF
NET STOP "SQL Server (MSSQLSERVER)"
NET STOP "SQL Server Agent (MSSQLSERVER)"
NET STOP "SQL Server Integration Services"
NET STOP "SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER)"
NET STOP "SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)"Start batchfile SQL 2008:
@ECHO OFF
NET START "MSSQLSERVER"
NET START "SQL Server Agent (MsSqlServer)"
NET START "SQL Server Integration Services 10.0"
NET START "MSSQLServerOLAPService"
NET START "ReportServer"

Stop batchfile SQL 2008:
@ECHO OFF
NET STOP "MSSQLSERVER"
NET STOP "SQL Server Agent (MsSqlServer)"
NET STOP "SQL Server Integration Services 10.0"
NET STOP "MSSQLServerOLAPService"
NET STOP "ReportServer" 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

How to drop all tables in SQL Server

Choose database you want to drop all table
and just run this script

  EXEC sp_MSforeachtable @command1 = "DROP TABLE ?"

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

SQL Server view table size,index size

How to view Table size , index size
View/show rows in table with out select


Use  "sp_spaceused"

Example 

Use myDB
GO
sp_spaceused "trans"
GO
How to view database information in SQL Server
Use master
GO
sp_helpdb "db_name"
GO


The result will seperate in 2 section
Section 1 : about overall database info , total size , status etc..
Section 2 : about data and log file , location , size etc..

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

Microsoft SQL Server 2008 "BCP" is not support UTF-8 encoding ????

ลองดูที่นี่ครับ คนด่ากันระงม ฮ่า ๆ 
เป็นไปได้ไงที่ใน Version ก่อน คือ 2005 Support แล้วตอนนี้ 2008 ไม่ Support
Codepage ของ UTF-8 คือ 65001 นะ

SQL Server 2008 : BCP document
https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/370419/bulk-insert-and-bcp-does-not-recognize-codepage-65001

SQL Server 2005 : BCP document
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162802(SQL.90).aspx

How to copy data between difference collations
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190657.aspx