แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The request failed or the service did not respond in a timely fashion แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The request failed or the service did not respond in a timely fashion แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

The request failed or the service did not respond in a timely fashion

The request failed or the service did not respond in a timely fashion

In this case , SQL Server Analysis services is stoped by MDX Query.
Whitin SQL Server Service Pack3 bug.
That issue when runing Multidimensional Expressions query(MDX) that uses the CDBL function in a calculated member.

In this scenario, the Analysis Services server may crash. Additionally, the following events are logged in the Application log:


Case 1
Event Type: Error
Event Source: MSSQLServerOLAPService
Event Category: (256)
Event ID: 22

Description:The description for Event ID ( 22 ) in Source ( MSSQLServerOLAPService ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Internal error: An unexpected exception occured..


Case2
Event Type: Error
Event Source: .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Event Category: None
Event ID: 1000

Description:Faulting application msmdsrv.exe, version 9.0.4035.0, stamp 492b1bb9, faulting module kernel32.dll, version 5.2.3790.4480, stamp 49c51cdd, debug? 0, fault address 0x0000000000027ded.


In my case, Analysis Service is stoped and can not restart .
The error mesage always popup "The request failed or the service did not respond in a timely fashion " that make me confuse.
To restart server , that's not a good solutions.
To solve facing problem just do only End process dw20.exe
and then Analysis service can start correctly.
Good luck.